С Т А Т У Т
Подо-Калинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Цюрупинської районної ради
Херсонської області (Нова редакція)
І. Загальні положення
 1.1. Подо-Калиівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів створена рішенням виконкому Цюрупинської районної Ради № 370 від 13 вересня 1973 року і знаходиться у комунальній власності.
1.2. Юридична адреса школи: Херсонська область, Цюрупинський район, с. Подо-Калинівка вул. Піонерська, 3-А, телефон 59-1-28
1.3. Школа є юридичною основою, має самостійний баланс, рахунок в установі банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.
1.4. Засновником (власником) школи є Цюрупинська районна Рада.
1.5. Головною метою школи є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.
1.6. Головними завданнями школи є: - забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту; - виховання громадянина України; - виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй; - формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення; - виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина; - розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду; - реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань; - виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учня; - створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.
1.7. Школа в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 964, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.
1.8. Школа самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним статутом. 1.9.Школа несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за: - безпечні умови освітньої діяльності; - дотримання державних стандартів освіти; - дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, та приватними особами. - дотримання фінансової дисципліни.
1.10. У школі визначена українська мова навчання.
1.11. Школа має право: - проходити у встановленому порядку державну атестацію; - визначати форми і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником; - визначати варіативну частину робочого навчального плану; - в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та робочі індивідуальні плани; - спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України; - використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу; - бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом; - отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб; - залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України; - розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів; - встановлювати форму для учнів; - організовувати, підготовку, перепідготовку підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів.
1.12. У школі створюються і функціонують методичні об'єднання: - вчителів початкових класів; - природничо-математичного циклу; - вчителів української мови та літератури; - творчі групи вчителів;
1.13. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечується засновником і здійснюються Цюрупинської Центральною районною лікарнею
1.14. Взаємовідносини школи з юридичними та фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.
ІІ. Організація навчально-виховного процесу.
2.1. Школа планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного та місячного плану. У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи школи, визначаються перспективи її розвитку. План роботи затверджується радою навчального закладу.
2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес є навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання. Робочий навчальний план школи погоджується радою школи і затверджується відділом освіти Цюрупинської райдержадміністрації. У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються:
- розклад уроків (щоденний і тижневий)
- та режим роботи (щоденний та річний).
2.3. Відповідно до робочого навчального плану школи педагогічні працівники самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-педагогічну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.
2.4. Школа здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.
2.5.Зарахування учнів до школи здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють), або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до 1-го класу). До першого класу зараховуються діти, яким на 1 вересня поточного року виповнилося 6 років і досягли шкільної зрілості, що визначається за допомогою психодіагностичного обстеження. Прийом учнів до інших класів здійснюється на основі діючого законодавства та Положення Про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад. У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого закладу освіти. Переведення до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки зразка.
2.6.Структура навчального року, а також режим роботи встановлюється школою в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.
2.7. Навчальні заняття розпочинаються і закінчуються відповідно до нормативних документів Міністерства освіти і науки України. Навчальний рік поділяється на семестри, тривалість яких регламентується відповідними документами Міністерства освіти і науки України.
2.8.Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється /крім випадків, передбачених законодавством України.
2.9. За погодженням з відповідними структурними підрозділами районної державної адміністрації з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю школи запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менше як 30 календарних днів. Для учнів перших класів встановлюються додаткові тижневі канікули /лютий/.
2.10. Тривалість уроків у школі становить: - у перших класах -3 5 хвилин; - у других-третіх - 40 хвилин; - у п'ятих - одинадцятих (12-х) класах - 45 хвилин. Початок занять о 8.30. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з районним відділом освіти та державною санітарно-епідеміологічною службою.
2.11.Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою школи, райСЕС і затверджується директором. Тижневий режим роботи школи затверджується у розкладі навчальних занять. Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у школі проводиться індивідуальні, групові, факультативні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх – інтересів учнів, та на розвиток творчих здібностей, нахилів і обдарувань.
2.12. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначається вчителем відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.
2.13. У школі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань. У першому класі ведеться словесна характеристика знань учнів, у 2 -12-бальна система оцінювання за рішенням педагогічної ради школи. У документі про освіту /табелі успішності, свідоцтві, атестаті/ відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.
2.14. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).
2.15. Порядок переведення і випуск учнів визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2001 року № 44 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 08.02.2001 р. за № 120/5311
2.16. При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики.
2.17. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступень навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації.
Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 14.12.2000 № 588 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 19.12.2000 р за № 925/5146.
2.18. Учням, які закінчили певний ступень навчального закладу видається відповідний документ про освіту: - по закінченні початкової школи - табель успішності; - по закінченні основної школи - свідоцтво про базову середню освіту; - по закінченні школи - атестат про повну загальну середню освіту.
2.19. За успіхи у навчанні для учасників навчально-виховного процесу встановлюються такі форми морального та матеріального заохочення: - для учнів - подяка, похвальний лист, грамота "За особливі успіхи у вивченні окремих предметів", медалями - золотою "За особливі успіхи у навчанні" або срібною "За успіхи у навчанні" та свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою; - для вчителів - грамота відділу освіти райдержадміністрації, обласного управління освіти і науки, Міністерства освіти і науки України, нагрудний знак "Відмінник освіти України, грошові премії, подарунки, визначення переможцем конкурсу "Вчитель року"; - для батьків - лист-подяка, визначення переможцями шкільного конкурсу "Родина року".
III. Учасники навчально-виховного процесу.
3.1. Учасники навчально-виховного процесу в школі є: учні, педагогічні працівники, бібліотекар, керівники, спеціалісти, батьки або особи, які їх замінюють.
3.2. Права і обов'язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом.
3.3. Учні мають право: - на вибір форми навчання, спецкурсів, факультативів, позакласні заняття; - користуватися навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною базою, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базою школи; - на інформацію з усіх галузей знань; - брати участь у науково-дослідній, експериментальній, конструкторській та інших видах навчальної науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах; - брати участь у органах громадського самоврядування; - брати участь у обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації роботи школи; на переатестацію навчальних предметів; - брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами, тощо; - на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, від дій директора, заступників директора, педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їхню гідність, честь та інші права; - на безпечні і нешкідливі умови навчання праці; - на моральне і матеріальне заохочення відповідно до Положення про заохочення.
3.4. Учні зобов'язані: - виконувати вимоги статуту, правила внутрішнього розпорядку, рішення органів громадського самоврядування, розпорядження адміністрації школи; - систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, підвищувати свій загальнокультурний рівень;
- бережливо ставитися до майна школи: матеріальний збиток нанесений учнем школи, повністю відшкодовується його батьками; - носити шкільну форму; - дотримуватись моральних форм співжиття; - дотримуватися норм і правил поведінки; - брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством; - дотримуватися правил особистої гігієни. Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права і обов'язки визначаються Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", статутом, правилами внутрішнього розпорядку школи, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад.
3.5. Педагогічними працівниками школи можуть бути особи з високим моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, у певних випадках - професійну практичну підготовку, фізичний стан, який дозволяє виконувати покладені на них функції.
3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних працівників регулюється законодавством України про працю, Законом України "Про загальну середню освіту" та іншими законодавчими актами.
3.7. Педагогічні працівники мають право на: - захист професійної честі, гідності; - участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу; - проведення науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи відповідно до діючих нормативних документів; - вільний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, виявлення педагогічної ініціативи; - позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії і педагогічного звання; - участь у роботі органів громадського самоврядування школи; - користування подовженою оплачуваною відпусткою; - одержання компенсації при втраті роботи у зв'язку із змінами в організації роботи школи; - підвищення кваліфікації, перепідготовку; - соціальне, матеріальне і житлово-побутове забезпечення відповідно до чинного законодавства; - отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку визначеному законодавством України; - об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань, діяльність яких на забороняється законодавством.
3.8. Педагогічні працівники зобов'язані: - виконувати статут школи, правила і режим внутрішнього розпорядку, умови трудового договору; - забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм, дотримуючись вимог Державного стандарту загальної середньої освіти; - сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я; - виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України; - брати участь у роботі педагогічної ради; - настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей; - готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; - додержуватись педагогічної етики, моралі, поважать гідність учнів; - захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам; - постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність загальну і політичну культуру; - виконувати рішення, прийняті органами громадського самоврядування школи, накази і розпорядження адміністрації, органів управління освітою.
3.9. У школі обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється як правило один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України. За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія. Керівник школи призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками документами Міністерства освіти і науки, правилами внутрішнього розпорядку та статусом школи.
3.10. Педагогічні працівники, які не відповідають займаній посаді за результатами атестації або систематично порушують статут школи, правила внутрішнього розпорядку школи, не виконують посадових обов'язків, умов договору, звільняються з роботи згідно з чинні законодавством. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається за винятком випадків, передбачених чинні законодавством. Технічний персонал приймається на роботу і звільняється директоре школи згідно з чинним законодавством, їхні права, обов'язки регулюються трудовим законодавством, цим статутом та правилам внутрішнього розпорядку школи.
3.11. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право: - обирати та бути обраними до органів громадської самоврядування та батьківського комітету; - звертатися до дирекції школи, органів управління освітою громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей; - брати участь у покращенні організації навчально-виховної процесу та зміцненні матеріально-технічної бази школи; - захищати в органах громадського самоврядування школи та відповідних державних, судових органах законні інтереси своїх дітей;
3.12. Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов'язані: - постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей створювати на належні умови для розвитку їхніх природних здібностей; - поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуті доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, державної % рідної мов, культури, сім'ї, повагу до національних , історичних, культурних цінностей інших народів; - забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальне середньої освіти за будь-якою формою навчання; - виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини. Батьки чи особи, які їх замінюють, несуть повну відповідальність з виховання, навчання та розвиток дітей. У разі невиконання батьками своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством України, школа може виступати позивачем до суду про позбавлення їх батьківських прав.
3.13. Представники громадськості мають право: - обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування і школі; - керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами та гуртками секціями; - сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню школи; - проводити консультації для педагогічних працівників; - брати участь в організації навчально-виховного процесу.
3.14. Представники громадськості зобов'язані:
- дотримуватись статуту школи; - виконувати рішення органів громадського самоврядування, накази та розпорядження адміністрації з питань організації навчально-виховного процесу; - дотримуватись етики поведінки та моралі; - захищати учнів від всіляких фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість паління, вживання алкоголю, наркотиків.
IV. Управління школою.
4.1. Управління школою здійснюється Цюрупинською районною Радою та відділом освіти райдержадміністрації. Безпосереднє керівництво школи здійснює її директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки. Директор школи та його заступники призначаються і звільняються з посади відповідним органом управління освітою. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.
4.2. Вищим органом громадського самоврядування загально освіт­нього навчального закладу є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік. Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій: працівників школи - зборами трудового колективу; -учнів школи другого-третього ступеня - класними зборами; - батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами. Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників школи - 15, учнів - 10, батьків і представників громадськості - 10. Термін їх повноважень становить 2 роки. Загальні збори право чинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів. Право скликати загальні збори мають голова ради школи, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор школи, засновник. Загальні збори (конференція): - обирають раду школи, її голову, встановлюють термін їх повноважень; - заслуховують звіт директора і голови ради школи; - розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансо­во-господарської діяльності школи; - затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності школи; - приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.
4.3. У період між загальними зборами діє рада школи.
     4.3.1. Метою діяльності ради школи є: - сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу; - об'єднання зусиль учнівського і педагогічного колективів, батьків, громадськості щодо розвитку школи та удосконалення навчально-виховного процесу; - розширення колегіальних форм управління школою; - підвищення ролі громадськості у вирішенні питань пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу.
     4.3.2 Основними завданнями ради є: - підвищення ефективності навчально-виховного процесу взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними і приватними інституціями; - визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку школи та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу; - формування навичок здорового способу життя; - створення належного педагогічного клімату в школі; - сприяння духовному фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду; - підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів; - сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів; - підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів; - ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти; - стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей; - зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів та школою з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу;
    4.3.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів ІІ-ПІ ст. навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними
зборами школи. Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами. На чергових виборах склад ради оновлюється не менше, ніж на третину.
    4.3.4. Рада школи діє на засадах: - пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави; - дотримання вимог законодавства України; - колегіальності ухвалення рішень; - добровільності і рівноправності членства; - гласності. Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою 4 разів на навчальний рік. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора школи, засновника, а також членами ради. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше 2/3 її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради. Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту школи, доводяться в 7-денний термін до відома педколективу, учнів, батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськості. У разі незгоди адміністрації школи з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До складу комісії входять органи громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету школи.
    4.3.5. Очолює раду школи голова, який обирається із складу ради.
Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності школи, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.
    4.3.6. Рада школи:
 • організовує виконання рішень загальних зборів;
 • вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;
 • спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботі школи та здійснює контроль за його виконанням;
 • разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статут школи;
 • затверджує режим роботи школи;
 • сприяє формуванню мережі класів школи, обґрунтовуючи ї доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
 • приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлена до нагородження випускників школи золотою медаллю "За висок досягнення у навчанні" або срібною медаллю «За досягнення у навчанні» та нагородження учнів похвальними листами "За високі досягнення у навчанні" та похвальними грамотами "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів";
 • разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочого навчального плану враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;
 • погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;
 • заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
 • бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорена питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;
 • виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;
 • виступає ініціатором проведення добродійних акцій;
 • вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органи управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
 • ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;
 • сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих ті культурно-масових заходів з учнями;
 • розподіляє і контролює кошти фонду загального обов'язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;
 • розглядає питання родинного виховання;
 • бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, і обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають і несприятливих соціально-економічних умовах;
 • сприяє педагогічній освіті батьків;
 • сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
 • розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями;
 • організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;
 • розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи школи;
 • вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
 • може створювати постійні чи тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.
Склад комісій та зміст їх роботи визначається радою
4.4 При школі за рішенням загальних зборів створюється і діє піклувальна рада.
4.5. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.
     4.5.1. Основними завданнями піклувальної ради є: - сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти; - співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у школі; - зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної та лікувально-оздоровчої бази школи; - організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників; - вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов'язкового навчання; - запобігання дитячій бездоглядності; - сприяння працевлаштуванню випускників школи; - стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів; - всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів та школою.
    4.5.2 Піклувальна рада формується у складі 5 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах школи шляхом голосування простою більшістю голосів. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах. Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника школи. У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває на загальних зборах на його місце обирається інша особа.
    4.5.3 Піклувальна рада діє на засадах: - пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави; - дотримання вимог законодавства України; - самоврядування; - колегіальності ухвалення рішень; - добровільності і рівноправності членства; - гласності. Робота піклувальної ради планується добровільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але як правило н менш, ніж 4 рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитися на вимогу 1/3 і більше її членів. Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 її членів. Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів. Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо. Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу школи, батьків, громадськості. їх виконання організовується членами піклувальної ради.
    4.5.4.Очолює піклувальну раду голова, який обтирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. З числа членів піклувальної ради вибираються також заступник і секретар. Голова піклувальної ради: -скликає і координує роботу піклувальної ради; - готує і проводить засідання , затверджує рішення піклувальної ради; - визначає функції заступника, секретаря та інших членів; - представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень. Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.
    4.5.5. Піклувальна рада має право:
 • вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника школи, загальних зборів пропозицій щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази школи;
 • залучати додаткові джерела фінансування школи;
 • вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної та навчально-методичної бази школи;
 • стимулювати творчої праці педагогічних працівників, учнів;
 • брати участь у розгляді звернень громадян з питань, ще стосуються роботи школи, з метою сприяння їх вирішенню з встановленому порядку;
 • створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки представники учнівського самоврядування.
4.6. Директор школи:
 • здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
 • організовує навчально-виховний процес;
 • забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;
 • відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
 • створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
 • забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
 • підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства; 
 • призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідницькими ділянками; - контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;